Nordiskt Brandskyddat Trä

- ger trä nya möjligheter

Hemsidans språk

Denna webbplats publiceras på svenska och engelska, välj önskat språk genom att trycka på flaggan ovanför menyn.

Om du föredrar att läsa andra språk kan du använda Google Translate nedan. Detta är dock en automatisk översättning med flera brister, särskilt när det gäller tekniska termer.

Select site language

Google Translate

Kontrollsystem - Brandskydd som appliceras på plats

Kontrollsystemet för brandskyddsbehandling på trä som appliceras på plats ska säkerställa att rätt mängd brandskyddsbehandling påförs så att avsedd brandklass uppnås. Leverantör av färg eller vätska och certifierad utförare har ansvar för kontrollen. Olika kontrollsystem behövs för filmbildande och icke-filmbildande brandskyddsbehandling.

A.    Kontrollmetod för brandskyddsfärger (filmbildande)

Kontroll och mätning utförs på plats och baseras på bestämning av skikttjocklek hos brandskyddsfärg på trä genom att borra ett litet hål i färgskiktet. Följande moment ingår:

 1. Mätningen ska alltid utföras under torra förhållanden. För mätning bör man man visuellt leta fram så plana ytor som möjligt, t ex på kvistar och liknande.
 2. Alla mätningar ska utföras enligt ISO 2808, med Coating Drill, och enligt ISO 19840:2002, men med anpassning för mätning på trä.
 3. 3-5 hål borras per 10 m2 målad yta. I varje hål görs två mätningar, helst diametralt motsatta, vilket på ett enkelt sätt ökar antalet mätningar och minskar felkällorna.
 4. Stora ytor skall delas in i ungefär lika stora fält och alla fält mäts så att värdena blir ett genomsnitt för hela totala ytan.
 5. Mätningarna ska protokollföras med enkel- och medelvärden.
 6. Protokollen ska innehålla information om typ av produkt, producent, målningsutförare, datum för målningen och för kontrollmätningen.
 7. Protokollen ska signeras av utförare, och sänds till byggherren, utförande målare, producentens representant och NBT.
 8. Om möjligt bifogas foton från mätningen till protokollet.
 9. Acceptanskriterier: Följande kriterier enligt SS-ISO 19840 ska uppfyllas.
 • Det aritmetiska medelvärdet av alla individuella torra skikttjockleckar ska vara lika med eller större än nominell torr skikttjockleck (NDFT) för att uppnå avsedd brandklass;
 • Alla mätta individuella torra skikttjockleckar ska vara minst 80 % av NDFT.

 

B.     Kontrollmetod för brandskyddsvätskor (icke-filmbildande)

Kontrollen utförs genom provtagning på plats med efterföljande provning i laboratorium. Två metoder kan användas:

a.         Brandprovning i liten skala

Brandprovning enligt ISO 5660 (konkalorimetern) är mest lämplig. Minst tre provbitar 100 x 100 mm tas ut, jämnt fördelade över ytan. Brandprovningen utförs genom dubbelprov vid strålningsintensiteten 50 kW/m2, varvid tid till antändning, värme- och rökutveckling mäts och används för att prediktera brandklass.

b.        Mätning av aktiv substans

Prov av ett ytskikt ca 3-5 mm djupt tas ut. Minst tio prover med diametern 3-5 mm tas ut, jämnt fördelade över ytan, se metod A. Proverna analyseras med avseende på aktiva substanser för brandskydd och förutsätter att producenten anger mängd aktiv substans för att uppnå angiven brandklass.

 

NBT arbetar tillsammans med RISE Certifiering (fd SITAC) att ta fram certifieringsregler för personcertifiering av brandskyddsmålare. Information kommer inom kort. 

Artikel om det nya kontrollsystemet har publicerats i Bygg & Teknik 2 2012 ( pdf 2012 06 Bygg och Teknik Kontrollsystem (391 KB) ) och Brand posten # 48 2013 ( pdf 2013 48 Brandposten Artikel SP Trä (1.61 MB) ).